Xoài Úc Cam Lâm SEAmangoes - 0944 544 345

NHỮNG GIỐNG XOÀI CỦA ÚC PHỔ BIẾN

Giới thiệu một số giống xoài Úc phổ biến. Trong đó có 2 giống đang có tại Cam Lâm Khánh Hoà