TRẦM HƯƠNG KHÁNH HOÀ

Khánh Hòa thường được gọi là “Xứ Trầm Hương” là vì ở vùng đất này có một loại lâm sản rất quý, đó là trầm hương. Trầm hương không phải chỉ riêng ở Khánh Hòa mới có, mà ở các nơi núi cao, rừng rậm như Phú Yên, Bình Định… đều có, nhưng không nhiều và không tốt bằng trầm hương ở vùng rừng núi Khánh Hòa. Cho nên, xưa kia hễ nói đến trầm hương là nói đến Khánh Hòa, mà nói đến Khánh Hòa là nói đến trầm hương.